Llei Proteccio de Dades

Politica de Privacidat

Colectiu Corona Associacio LGTBI+ del Regne de Valencia,  t’informa sobre su Politica de Privacidat respecte al tractament i proteccio de les dades de caracter personal dels usuaris i clients que puguen ser replegats per la navegacio o contractacio de servicis a traves del sitio uep www.colectiucorona.org.

En este sentit, el Titular garantisa el cumpliment de la normativa vigent en materia de proteccio de dades personals, refletida en la Llei Organica 3/2018, de 5 de decembre, de Proteccio de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Cumplix tambe en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la proteccio de les persones fisiques (RGPD).

El us d’esta uep, implica la aceptacio d’esta Politica de Privacitat aixina com les seues condicions incluides en l´Avis Llegal.

Identidat responsable de dades

 • Titular: Colectiu Corona Associacio LGTBI+ del Regne de Valencia – Regne Valencia Gais, Lesbianes Transexuals i Bisexuals.
 • CIF: G98070311
 • Domicili Postal: Calle Isabel la Catolica 14
 • Correu electronic: info@colectiucorona.org
 • Lloc uep: www.colectiucorona.org

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teues senyes personals, el Titular aplicara els següents principis que s’ajusten a les exigencies del nou reglament europeu de proteccio de senyes:

 • Principi de licitut, llealtat i transparencia: El Titular sempre requeria el consentiment per al tractament de les teues senyes personals que pot ser para un o varis fins especifics sobre els que t’informara previament en absoluta transparencia.
 • Principi de minimisacio de senyes: El Titular et solicitara solament les senyes estrictament necessaries per al fi o els fins que els solicita.
 • Principi de llimitació del determini de conservacio: Les senyes es mantindran durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular t’informara del determini de conservacio corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el Titular revisara periodicament les llistes i eliminara aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi de integritat i confidencialitat: Les teues dades, seran tractats de tal manera que la seua seguritat, confidencialitat e integritat estiga garantisada. Deus saber que el titular, pren les precaucions necesares per a evitar l´acces no autorisat o us indebut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Obtencio de senyes personals

Per a navegar per www.colectiucorona.org, no es necessari que facilites cap senya personal. Els casos en els que si proporciones les teues senyes personals son les següents:

En contactar a traves dels formularis de contacte o enviar un correu electronic.

Els teus drets

El Titular t’informa que sobre les teues senyes personals tens dret a:

 • Solicitar l’accés a les senyes almasenades.
 • Solicitar una rectificacio o la cancelacio.
 • Solicitar la llimitacio del seu tractament.
 • Opondre’t al tractament.
 • Solicitar la portabilitat de les teues senyes.

L’eixercici d’estos drets es personal i per tant deu ser eixercit directament per l’interessat, solicitant-ho directament al Titular, lo que significa que qualsevol client, subscriptor o colaborador que haja facilitat les seues senyes en algun moment pot dirigir-se al Titular i demanar informacio sobre les senyes que te almasenades i com els ha obtingut, solicitar la rectificacio dels mateixos, solicitar la portabilitat de les seues senyes personals, opondre’s al tractament, llimitar el seu us o solicitar la cancelacio d’eixes senyes en els fichers del Titular.

Per a eixercitar els teus drets d’acces, rectificacio, cancelacio, portabilitat i oposicio, tens que enviar un correu electronic a info@colectiucorona.org junt en la prova valida en dret com una fotocopia del D.N.I. o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamacio davant l’autoritat de control, en este cas, l’Agencia Espanyola de Proteccio de Senyes, si consideres que el tractament de senyes personals que et concernixen infringix el Reglament.

Finalitat del tractament de senyes personals

Quan et conectes a la uep per a enviar un correu al Titular, et subscrius al seu bolleti o realises una contractacii, estas facilitant informacio de caracter personal de la que el responsable es el Titular. Esta informacio pot incloure senyes de caracter personal com poden ser la teua direcció IP, nom i llinages, direccio fisica, direccio de correu electronic, número de teléfon, i una atra informacio. En facilitar esta informacio, dones el teu consentiment per a que la teua informacio siga recopilada, utilisada, gestionada i almasenada per *superadmin.és , només com es descriu en l’Avís Llegal i en la #present Política de Privacitat.

Les senyes personals i la finalitat del tractament per part del Titular es diferent segons el sistema de captura d’informacio:

Formularis de contacte: El Titular solicita senyes personals entre els que poden estar: Nom i llinages, direccio de correu electronic, numero de telefon i direccio en el nostre lloc uep en la finalitat de respondre a les teues consultes.

Per eixemple, el Titular utilisa eixes senyes per a donar resposta als teus mensages, dubtes, queixes, comentaris o inquietuts que pugues tindre relatives a l’informacio inclosa en el lloc uep, els servicis que es presten a traves del lloc uep, el tractament de les teues senyes personals, qüestions referents als texts llegals inclosos en el lloc uep, aixina com qualsevol atra consulta que pugues tindre i que no estiga subjecta a les condicions del lloc uep o de la contractacio.

Formularis de subscripció a continguts: El Titular solicita les següents senyes personals: Nom i llinages, direccio de correu electronic, numero de telefon i direccio en el nostre lloc uep per a gestionar la llista de subscripcions, enviar bolletins, promocions i ofertes especials. Les senyes que facilites al Titular estaran ubicades en els archius persnals de la nostra associacio.

Existixen atres finalitat per les que el Titular tracta les teues senyes personals:

Per a garantisar el compliment de les condicions arreplegades en l’Avis Llegal i en la llei aplicable. Açò pot incloure el desenroll de ferramentes i algoritmes que ajuden a este lloc uep a garantisar la confidencialitat de les senyes personals que arreplega.

Per a recolzar i millorar els servicis que oferix este lloc uep.

Per a analisar la navegacio. El Titular arreplega atres senyes no *identificatius que s’obtenen per mig de l’us de *cookies que es descarreguen en el teu ordenador quan navegues pel nostre lloc uep que les seues *caracterisitiques i finalitats estan detallades en la Política de *Cookies .
Per a gestionar les rets socials, el Titular te presencia en rets socials. Si et fas seguidor en les rets socials del Titular el tractament de les senyes personals es regirà per este apartat, aixina com per aquelles condicions d’us, politiques de privacitat i normatives d’acces que pertanyguen a la ret social que procedixca en cada cas i que has acceptat previament.

El Titular tractarà les teues senyes personals en la finalitat d’administrar correctament la seua presència en la ret social, informar-te de les seues activitats, productes o servicis, aixina com per a qualsevol atra finalitat que les normatives de les rets socials permeten.

En cap cas el Titular utilisarà els perfils de seguidors en rets socials per a enviar publicitat de manera individual.

Seguritat de les senyes personals. Per a protegir les teues senyes personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i seguix les millors practiques de l’industria per a evitar la seua perdua, mal us, acces indegut, divulgacio, alteracio o destruccio dels mateixos.

La seguritat de les teues senyes està garantisada, ya que prenen totes les mesures de seguritat necessaries per a això. Pots consultar la seua politica de privacitat per a tindre mes informacio.

Contingut d’atres llocs uep. Les pagines d’este lloc uep poden incloure contingut incrustat (per eixemple, videos, imagens, articuls, etc.). El contingut incrustat d’atres ueps es comporta exactament de la mateixa manera que si hagueres visitat l’atra uep.

Estos llocs ueps poden recopilar senyes sobre tu, utilisar *cookies, incrustar un codic de seguiment adicional de tercers, i supervisar la teua interaccio usant este codic.

Politica de *Cookies

Per a que este lloc uep funcione correctament necessita utilisar *cookies, que es una informacio que s’almasena en el teu navegador uep.

En la pagina Politica de *Cookies pots consultar tota l’informacio relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les *cookies.

Llegitimacio per al tractament de senyes

La base llegal per al tractament de les teues senyes es: el consentiment.

Per a contactar en el Titular, subscriure’t a un bolleti o realisar comentaris en este lloc uep tens que acceptar la present Politica de Privacitat.

Categories de senyes personals

Les categories de senyes personals que tracta el Titular son:

Senyes *identificatius.

Conservacio de senyes personals

Les senyes personals que proporcions al Titular es conservaran fins que solicites la seua supressio.

Navegacio uep

En navegar per la nostra uep, es poden arreplegar senyes no *identificatives, que poden incloure, la direccio IP, *geolocalisacio, un registre de com s’utilisen els servicis i llocs, habits de navegació i atres senyes que no poden ser utilisats per a identificar-te.

El lloc uep, utilisa els següents servicis d’analisis de tercers:

Google *Analytics
DoubleClick per Google

El Titular utilisa l’informacio obtinguda per a obtindre senyes estadistiques, analisar tendencies, administrar el lloc, estudiar patrons de navegacio i per a recopilar informacio demografica.

Exactitut i veracitat de les senyes personals

Et compromets a que les senyes facilitades al Titular siguen correctes, complets, exactes i vigents, aixina com a mantindre’ls degudament actualisats.

Com a Usuari del lloc uep, eres l’unic responsable de la veracitat i correccio de les senyes que remetes al lloc exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptacio i consentiment

Com a Usuari del lloc uep, declares haver segut informat de les condicions sobre proteccio de senyes de caracter personal, acceptes i consentixes el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en esta Politica de Privacitat.

Revocabilidad

Per a eixercitar els teus drets d’acces, rectificacio, cancelacio, portabilitat i oposicio tens que enviar un correu electronic a info@colectiucorona.org junt en la prova valida en dret com una fotocopia del D.N.I. o equivalent.

L’eixercici dels teus drets no inclou cap senya que el Titular estiga obligat a conservar en fins administratius, llegals o de seguritat.

Canvis en la Politica de Privacitat

El Titular es reserva el dret a modificar la present Politica de Privacitat per a adaptar-la a novetats llegislatives o *jurisprudencials, aixina com a practiques de l’industria.

Estes politiques estaran vigents fins que siguen modificades per unes atres degudament publicades.